Raad Beheer en Beleid

>>> Posted by beheerder

KERKELIJK WERKER:  
-  
     
Raad Beheer en Beleid  
Voorzitter : M. Brandsma (ouderling-kerkrentmeester)  
Penn.meester : L. vd West (ouderling-kerkrentmeester)  
Leden:    
Gebouwen : M.J. Bulthuis (ouderling-kerkrentmeester)  
Communicatie

: S. van der Wal

 
Scriba : J. Kok 0596-541833
Diaconie : J. Winter-Olthof  
Notuliste : M. ter Laan / E. de Bruijn-van Elk  
   
Ouderlingen:  
  : J. Brons  
  : B. de Groot-Lutter  
  : W. ter Laan  
: W. Lenting
: C. Meijer-Bakker
: J. Smidts
: M.J. Bulthuis
(alleen bij 2bFree diensten)
 
 
 
Diakenen:  
  : R. de Gries-Bos  
  : H. Hammingh  
  : F. Hammingh-Bos  
  : H. Haveman  
  : P. Haveman-Venema  
  : M. Noorman  
  : G. Planting  
  : A. Planting-Sinnema